Pasludinājumi pār Latviju

Pasludinājumi pār Latviju

Latvija, Dieva Tā Kunga Gars ir pār tevi, jo Tas Kungs tevi svaidījis sludināt nelaimīgajiem prieka vēsti, tevi sūtījis dziedināt sagrauztas sirdis, pasludināt apcietinātiem atsvabināšanu un saistītiem pilnīgu brīvību. Pasludināt Tā Kunga žēlastības gadu un mūsu Dieva atmaksas dienu un iepriecināt visus noskumušos.

Latvija, ir pienācis tavs laiks, tava diena un tava stunda.

Latvija, Dievs liek pieaugt lūgšanām un gavēšanām tavā zemē, svēto lūgšanas piepildīs mērus. 

Latvija, šis ir labvēlīgais laiks, šis ir Mans laiks, lai atmaksātu par visu, ko vēsture sabojājusi – komunistiem un visiem pirms viņiem, ikvienai valstij, kas nākusi laupīt un iznīcināt, par ikvienu kristiešu asaru, kas izlieta šajos gados, ikvienu asaru, kas slacījusi zemi! 

Latvija, paldies par tavām lūgšanām! Paldies par tavām asarām! Tomēr Mans Vārds nedrīkst tikt izsmiets, Es celšos aizstāvēt Savu Vārdu. Es rīkošos! Es noārdīšu velna cietokšņus par godu Savam Vārdam neskatoties uz to, ko dara valdības, neskatoties, ko dara Eiropas Savienība, neskatoties uz visiem likumiem! Neviena valdība, neviena augstākā tiesa, neviens nevar apturēt Dieva mūžīgos nodomus. 

Latvija, tev bijis pietiekami daudz pelnu. Es došu skaistumu pelnu vietā! Tu esi pietiekami ilgi skumusi. Es došu prieku! Es došu tev svētku drēbes! 

No tevis un Lietuvas pacelsies godība, viena no lielākajām slavas izpausmēm, kāda jebkad nākusi no kādas zemes. Tas būs godības un slavas fontāns un to atvēršu Es. Latvija, ikvienā vietā, kur ir bijusi draudze, vienalga – kaut vai pirms 300 gadiem – katrā vietā, kur bijis kāds, kas sauc uz Dievu, kas meklē Dievu, Es izveidošu jaunu kalpošanu. Latvijā celsies jauna paaudze, jauni ticības vīri. Viņi atjaunos vecās posta vietas, uzcels nopostīto. Ikvienā pilsētā, kur bijis kāds liecinieks, kur asaras slacījušas zemi, Es došu augļus. Sētā sēkla ir gulējusi zemē, taču tā nav mirusi, jo Mana sēkla nemirst, lūgšanu sēkla nekad nemirst. Ir bijuši tēvi, dievbijīgi vīri un sievas, Ciānas mātes, sen, sen atpakaļ, bet viņu lūgšanas joprojām tiek atbildētas. 

Latvija, Es darbošos tur, kur tavuprāt tas nekad nevarētu notikt – garīgi visnocietinākajās vietās, kur ienaidnieks nesis postu un iznīcību.

Latvija, Es pacelšu sludinātājus tavā zemē. Tev būs vesels pulks jaunu mācītāju, sludinātāju, evaņģēlistu un praviešu. 

Latvija, tavus ļaudis nesauks par baptistiem, metodistiem vai vasarsvētku ticīgajiem, bet Garā Es jūs saukšu vienā vārdā – Tā Kunga priesteri.

Latvija, tā būs brīnišķīga vienotība – kā eļļa, kas plūst pār galvu. 

Latvija, tu baudīsi pagānu bagātības! Daudzi no citām tautām teiks, Tev jābrauc uz Latviju, lai redzētu, ko Dievs dara Latvijā.

Latvija, pagātnes kauna dēļ zem komunisma un citiem apspiedējiem, par visu, kam esat gājuši cauri, Jūs saņemsiet divkāršu atlīdzību. Par kaunu tiks atlīdzināts divkārši, jūs mantosiet savā zemē divkāršu īpašumu un jums būs mūžīgs prieks. 

Latvija, ir pienācis laiks, kad tie, kas meklēs Dieva vaigu un uzticēsies Man, būs Mana svētā sēkla, kuru pazīs visā pasaulē: ”Šis ir Mans dzimums, šī ir Mana sēkla, šie ir cilvēki, ko Tas Kungs svētījis!” Līgava, kas nāks no Baltijas valstīm – viņai būs dārglietas, rotas. Vislielākie grēcinieki valstī, sliktākie alkoholiķi, tie, kas ir elles saistīti, mirdzēs kā rota Jēzus Kristus Miesā, Kristus līgavas rotā! 

Latvija, sēkla ir sēta. Daudz dārgu sēklu ir iesēts.” Es likšu taisnībai un slavai uzplaukt tautu priekšā.

Latvija, Dieva debesis ir atvērtas par tavu zemi un Dieva uguns kritīs par katru namu, nevienu neizlaižot, tā šķīstīs tevi no pagātnes grēkiem, bet tad atjaunos un atgriezīs tev visu, ko ienaidnieks ir nozadzis. Pār tevi kritīs Atmodas Uguns. 

Latvija, Es ievedīšu tavus ļaudis 23 Psalma dziļunos.

Latvija, tu saņemsi tādu ticības līmeni, kad veselas pilsētas tiks glābtas vienā dienā. Tu piedzīvosi pļauju kā Amosa 9:13: ”Raugi, nāks dienas, saka Tas Kungs, kad vienā laikā varēs kārtot zemi sējai un pļaut, varēs spiest vīnogas un sēt, kad visi kalni pilēs no salda vīna, visi pakalni būs auglīgi un tos klās augļu pārpilnība.”Sēkla tiks sēta, un, tiklīdz tā būs iesēta, tā jau būs pļaujama. Līdz sējas dienām būs ražas novākšana un ražas novākšana līdz sējas dienām – nerimtīga, svēta sējas un pļaujas pārklāšanās. Kad šis paātrinājums īstenosies, vīri un sievas sauks: ”Kas man ir jādara, lai es tiktu glābts?” Dāvida celtais Tā Kunga nams atraisīs Amosa 9:13 pļauju. Baznīcas ir iesētas un Svētais Gars nāks gan pār ticīgajiem pagāniem, gan jūdiem. Pēc tam Es atgriezīšos un atkal uzcelšu Dāvida sabrukušo namu, to, kas bija drupās, Es atkal uzcelšu un atjaunošu, lai atlikušie ļaudis dzītos pēc Tā Kunga. 

Latvija, pār tevi būs lūgšanas dienu un nakti, divdesmit četras stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā, tās atraisīs pēdējo laiku zīmju un brīnumu kustību, dziedināšanas atmodas un ģeogrāfiski dziedināšanas centrus. 

Latvija, lai gan neveiksmju vēji pūš pret tevi, Es darīšu tevi kā lielu buru kuģi. Vējš, kas sūtīts, lai tevi iznīcinātu, nokļūs aiz burām un vadīs tavu ekonomiku. Es lietošu neveiksmes kā meistarīga keramiķa rokas, kas tevi pārveidos par skaistu tautu. 

Latvija, Es gribu, tevi padarīt par ES kroņa dārgakmeni, modeli kultūras reformācijai. Zelts būs tavas jūras, sudrabs tavi meži un bronza tava tūrisma nozare. Radošums, kreativitāte izplūdīs no tevis kā liela upe. Teātris, filmas, televīzija un mākslas būs ūdens. Tiks izveidots pasaules līmeņa centrs aktieriem, māksliniekiem un sapņotājiem. 

Latvija, sirmgalvji atkal sapņos. Kā brīvības apliecinājums, atkal skanēs zvani, bet šoreiz tā būs vārda brīvība! Reliģija noņems masku un atklāsies smejoties.

Latvija, būs mākslas augstskolas, kas tiks veidotas tur, kur rūpnīcas reiz apspieda cilvēkus. Pelēkais tiek aizstāts ar krāsu. Tā būs zīme jaunā laikmeta sezonai. 

Latvija, starp citām tautām tu esi vērtīgs dārgakmens.

Latvija, tu esi brīnišķīga roze starp citām tautām un tava smarža izplatīsies to vidū.

Latvija, Visvarenais Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars tevi apciemos.

Latvija, Dieva pestīšana Jēzū Kristū atspīdēs pār tevi. Viņa pestīšana nesīs gara, miesas un dvēseles dziedināšanu un Viņš tevi atbrīvos no sāpēm par tavu saplosīto vēsturi. Dievs dziedinās tavu salauzto sirdi un atjaunos tevi caur savu mīlestību.

Latvija, tu atkal dziedāsi, bet dzīvajam Dievam Debesīs, Dievs tevi apveltīs ar jaunu dziesmu.

Latvija, Dievs atjaunos tavas radošās spējas dziedāt, rakstīt un radīt mākslas darbus, lai pagodinātu Viņu.

Latvija, Dieva mīlestības uguns sāksies no Liepājas un izplatīsies pāri visai valstij, aizskarot Saldu, Jelgavu, Jēkabpili un Rēzekni. No Rēzeknes tā tālāk plūdīs uz Daugavpili, un tad uz Krāslavu.

Latvija, Dieva godība aizskars Saldu, Brocēnus, Liepāju, Ventspili, Valmieru, Daugavpili, Rēzekni, Jēkabpili, Aizkraukli, Rīgu un Jelgavu.

Latvija, kad Dievs atbrīvos Ventspili, tad arī Kuldīga atgūs brīvību.

Latvija, tu esi trauks, ko Dievs piepildīs ar savas klātbūtnes uguni un tā plūdīs tālāk uz citām tautām, ietekmējot Igauniju, Lietuvu, Baltkrieviju, Poliju, Somiju, Zviedriju, Norvēģiju, Dāniju un citas zemes. Tu priecīgi dejosi tautu vidū, apliecinot Dieva labestību un laipnību.

Latvija daudzi ļaudis no citām tautām tiks aicināti Dieva darbam un spēka izpausmēm tavā zemē.

Latvija, Dievs radīs svētu ceļu starp tevi un Spāniju, iedrošinot ļaudis starp abām valstīm. 

Latvija, daudzu gadu gaitā Dievs ir dzirdējis tavas lūgšanas un Viņš uz tām atbildēs ar uguni un spēku. Tu nebūsi spējīga kontrolēt Dieva darbu, bet Viņš tev atļaus strādāt kopā ar Viņu.

Latvija, Dievs tev parādīs kā sagatavoties ražas laikam, un kā to nosargāt. Gatavo savas klētis lielai ražai, jo daudzi tūkstoši saņems pestīšanu Jēzū Kristū.

Latvija, ebreju asins izliešana uz tavas zemes altāra nesusi lāstu. Ebreju asinis vēl joprojām sauc uz Dievu. Vienīgais veids kā no tā atbrīvoties, ir grēku nožēla Dieva priekšā Jēzus vārdā. Jēzus izlietās asinis nomazgā ikvienu grēku. Kad tas tiks izdarīts, Dievs darbosies vēl lielākā spēkā, kā rezultātā tiksi svētīta gan tu, gan arī citas tautas.

Latvija, Dievs tev iecerējis labus plānus.

Latvija, turpini lūgt. Turpini meklēt Dievu, esi pacietīga un cerību pilna, jo Dievs nāks pie tevis.

Latvijas, gatavojies!

Latvija, Es aicinu tevi, izej ticībā un sauc: ”Es ticu Dievam! Dievs var darboties manā pilsētā! Dievs var darboties manā valstī! Dievs var darboties manā ģimenē! Es tiekšos pēc Dieva, kas man devis apsolījumu!” 

LATVIJA, ES TEVI SVĒTĪJU!