Lūgšanas

 Процедура освобождения

Перед тем, как начать молиться, тебе будет необходимо приготовить следующие вещи:

• Библию;

• елей (масло для помазания из церкви, водимой Духом Святым);

• стакан воды.


Освобождение спальни и постели

Когда я молился во время  7-го урока освобождения, я получил водительство в духе, в отношении каких людей мне начать молиться за освобождение их кроватей.

Вначале я это не воспринял серьезно. Но когда 29.07.2006 г. мы находились в присутствии Господа, Дух Святой дал понимание, что всем, кто посещал наши собрания, молитву за освобождение нужно начинать с освобождения их спален и кроватей.

Lasīt rakstu


Молитва разрушения душевных связей

«Отец Небесный, я прихожу к Тебе во имя Иисуса Христа и прошу Тебя о прощении за всякую не Божью душевную связь, которую я имел с кем-либо. Прости меня за духовную и душевную нечистоту, за блуд и прелюбодеяние.

Lasīt rakstu


 

Lūgšana par dvēseles saišu saraušanu un ievainotās dvēseles atjaunošanu.

“Debesu Tēvs, es nāku pie Tevis Jēzus Kristus vārdā un lūdzu Tev piedošanu par katru dvēselisku saiti, ar kuru es esmu ar kādu sasaistīts, kas nav no Dieva. Piedod man garīgo un dvēselisko nešķīstību, izlaidību un laulības pārkāpšanu.

 Es ticu, ka tad, kad es nosaucu to cilvēku vārdus, kuri man nāk prātā, Tu man piedod. Tāpat es piedodu sev un atsakos no visa veida kauna, vainas apziņas un pašnosodījuma, tam nav tiesības mani pazemot un pār mani valdīt!.

 

Lasīt rakstu


Kristieša dzīves instrukcija pēc atbrīvošanas.

 

Mēs varam droši apgalvot, ka neviens nevēlas iziet cauri atbrīvošanai tikai tamdēļ, lai pie viņa atnāktu vēl septiņi ļaunāki par iepriekšējo gari (Mateja 12:43-45). Būdami kalpotāji, mēs lūdzam par to, lai Svētais Gars piepildītu tās sfēras, kurās bija ļaunie gari. Jā, cīņā ir gūta uzvara, taču karš vēl nav pabeigts. Mēs esam pārliecināti, ka sātans un viņa armija uzsāks pretuzbrukumu, tāpēc esiet tai gatavi.

Lasīt rakstu


Молитва разрушения колдовства 2.0

Прямо сейчас во имя Господа Иисуса Христа и силою Его крови, я прошу чтобы кровь Иисуса омыла всякий грех, проступок и беззаконие в моей жизни, я закрываю дверь каждого греха и прошу прощение за каждое отверстие (в духе, через которое грех мог проникнуть) и я покрываю их кровью Агнца, Иисуса Христа! Аминь.

Lasīt rakstu


Burvestību satriekšanas lūgšana 2.0

(Sākums) 

Šobrīd, Tā Kunga Jēzus Vārdā un Viņa asiņu spēkā, es lūdzu, lai Jēzus asinis notīra jebkādus grēkus, pārkāpumus vai netaisnību manā dzīvē. Es aizveru jebkuras plaisas (atdzīstos grēkos) ____________ un lūdzu piedošanu par jebkurām atvērtām jomām garā, un lai tās tiktu pārklātas ar Jēra, Jēzus Kristus asinīm! Āmen. 

 Lasīt rakstu


Witchcraft Blaster Prayer 2.0

(Close openings) Right now, In the Name of the Lord Jesus and by the power of His Blood, I ask the blood of Jesus cleanse any sin, transgression or iniquity in my life, I close any breech (confess any sin) ______________, and I ask forgiveness for any openings in the spirit, that they would be covered in the blood of the lamb, Jesus Christ! Amen. 

Lasīt rakstu


Madabuko lūgšana!

Nolieciet visu savā vietā pēc Dieva kārtības,un liec sātanam paklausīt Jēzus Kristus Vārdā un visiem elementiem strādāt tavā labā un atraidi visas dzīves vētras,kas strādā pret tevi,kam pavēlēts iznīcināt tevi,kas izgājuši cīņā caur apstākļiem un negaidītu nāvi pret tevi.

Lasīt rakstu


Buddhism Curse Breaking Prayer

By Pastor Anthony Kelley
"Father God, creator of heaven and earth, I come to you in the name of Jesus Christ, Your son. I come as a sinner seeking forgiveness and cleansing from all sins committed against you. I honor my earthly father and mother and all of my ancestors of flesh and blood, and the spirit by adoption and godparents, but I utterly and completely turn away from and renounce all their sins. I forgive all my ancestors for the effects of their sins on me and my children. I confess and renounce all of my own sins, iniquities and transgressions.

Lasīt rakstu


Ievads lāstu laušanā un 18 Stipro sarakstā

Jēzus bija nelokāms attiecībā uz liekulības grēka nopietnību, kura saknes varētu būt meklējamas vienkāršā vēlmē izskatīties labi cilvēku acīs, bet tomēr var novest pie pašapmāna. Mēs sākam ticēt savai liekulībai. Kad tas notiek, mēs kļūstam nespējīgi dzirdēt korekcijas vārdus un labojumus, kas mums izmisīgi ir nepieciešami.

Lasīt rakstu


VISPĀRĒJA LĀSTU SALAUŠANA – ROKASGRĀMATA

Kalifornijas DWJD grupas (tāpat kā citas DWJD grupas) ir atklājušas, ka izlasot šo lāstu salaušanas dokumentu skaļi un salaužot lāstus, kas minēti šajā garajā sarakstā, cilvēks sper ļoti nozīmīgu pirmo soli pirms kopīgas lūgšanas. Mans tēvs Dr.Viljamss (Klusā Okeāna ziemeļrietumu nodaļas direktors) ieteica man šo metodi, un es izvērtu to plašāk, rūpīgi ietverot visas biežāk sastopamās atkarību jomas. Mēs atklājām, ka ļoti daudzos gadījumos cilvēki nezina, ar ko ir bijuši saistīti viņa senči. Komandas pārstāvis pārliecināsies, ka esat izlasījis šo dokumentu. Esam atklājuši, ka atbrīvošanas process tad tiek būtiski paātrināts.

Lasīt rakstu


HOW TO USE THIS MANUAL

The California DWJD teams (as well as other DWJD teams) have found that having a person read this curse breaking document out loud and break this long list of curses off their lives is a very useful first step before doing any prayer with a person. My father, Dr. Williams (Pacific Norwest Director) first suggested this to me and I took the idea and expanded it as thoroughly as I could with all the most common areas of bondage.

Read more


ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗРУШЕНИЮ ПРОКЛЯТИЯ

Калифорнийские команды DWJD (совместно с другимы командами DWJD) обнаружили, что чтение вслух документа по разрушению рабства и длинного списка проклятий в жизни человека является очень полезным первым шагом в процесе освобождения, с которым стоит ознакомиться перед началом какой-либо молитвы за человека. Мой отец, Доктор Вилиамс (директор Pacific Norwest), изначально предложил эту идею мне, и я тщательно развил её в направлении самых известных проклятий.

Читать подробнее


MASONU LĀSTU SALAUŠANAS LŪGŠANAS

Dievs Tēvs, debesu un zemes radītāj, es nāku pie Tevis Jēzus Kristus, tava dēla, vārdā. Es nāku kā grēcinieks, kuram ir vajadzīga tava piedošana un mazgāšana no visiem grēkiem, kuri ir izdarīti pret Tevi un tiem, kuri ir radīti pēc tavas līdzības.

Lasīt rakstu


FREEMASONRY CURSE BREAKING PRAYERS

Father God, creator of heaven and earth, I come to you in the name of Jesus Christ your Son. I come as a sinner seeking forgiveness and cleansing from all sins committed against you, and others made in your image.

Read more


LUST

In the name of Jesus, I ask forgiveness on behalf of myself and my ancestors back to Adam for the following areas of sin. I also ask Lord, that you would break all curses over myself, my family and all future generations in the following areas. Also Lord sever all soul ties as I denounce any spirits attached to these areas:

Read more


Nožēlas lūgšana par seksuālajiem grēkiem

Tēvs, es nožēloju un lūdzu piedošanu par jebkādiem seksuālajiem grēkiem, kādos esmu bijis/bijusi iesaistīts/a un lūdzu Tevi atbrīvot mani un manu ģimeni no jebkādiem lāstiem, kas radušies dēļ šiem grēkiem. Es tagad aizveru šīs durvis un lūdzu, lai tu man palīdzētu dzīvot tīru dzīvi. 

Read more


IKDIENAS LŪGŠANA PAR AIZSARDZĪBU

Mīļais Dievs Tēvs

Es (mēs) šodien pazemīgi nāku/am pie tevis, pateicoties Jēzus Kristus, mana (mūsu) glābēja un Kunga asinīm. Es (mēs) šodien pakļauju/am savu (savas) dzīves Tev, lai Tu varētu piepildīt Savu gribu manā (mūsu) sirdī/s. Lai nāk Tava valstība un lai notiek Tavs prāts. Es esmu (mēs esam) Tavs bērns (Tavi bērni) un man (mums) ir derības attiecības ar tevi.

Lasīt rakstu